Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd, onsdag den 16. juni 2021

 

Referat mv. af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd, torsdag den 20. februar 2020

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  torsdag den 14. marts 2019

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  fredag den 27. februar 2018

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  fredag den 23. februar 2017

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  fredag den 2. februar 2016

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  torsdag den 26. februar 2015

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  torsdag den 27. februar 2014

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  onsdag den 20. marts 2013

 

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  onsdag den 25. april 2012

 

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd,  onsdag den 25. april 2012 .

1. Valg af dirigent og referent :

Helle Katrine Møller, formand for byrådets kultur-, Fritids- og Idræts udvalg, blev valgt som dirigent, og Erik Lundgaard, Sct. Georgs Gildet i Farum, valgt som referent.

Katrine kunne konstatere, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var rettidigt indkaldt.

2. Præsentation af repræsentantskabet:

Der var fremmødt 25 deltagere, der i alt repræsenterede 18 foreninger.

3. Den hidtidige formands beretning (A) samt den øvrige bestyrelses beret ning (B):

A.

Annet har nu været i bestyrelsen for Kulturelt Samråd (KS) i to år, heraf det sidste år som formand, og hun beskrev de vilkår, hun havde oplevet i bestyrelsen siden repræsentantskabsmødet i 2011.

Det er nødvendigt med et KS, der fungerer og kan arbejde effektivt for at kunne opfylde sit formål.

Ref.: Kulturelt Samråds formål er ifølge vedtægterne: ”Kulturelt Samråd i Furesø er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner og grupper i kommunen. Kulturelt Samråd skal medvirke til at udvikle, støtte, stimulere og styrke et bredt og varieret kulturliv i kommunen som helhed. Kulturelt Samråd har til opgave at være bindeled mellem kulturelle forening, organisationer, institutioner mv. og de kommunale myndigheder, samt at øve indflydelse på kommunens kulturelle helhedplan”.

I øvrigt fremhævede Annet arbejdet med kulturkalenderen.

B. Kjeld Chr. kom i KS’ bestyrelse for godt 6 uger siden og oplevede her en bestyrelse, der ikke havde fungeret tilfredsstillende i den tidligere valg-periode, og hvor det ikke var muligt under det ordinære repræsentant-skabsmøde at skaffe kandidater, så bestyrelsen blev fuldtallig. 120425 KS Endeligt referat af ekstraordinært repr.møde.doc K jeld fortalte, at han havde kendt Annet i omkring 30 år, og tidligere siddet i samme bestyrelse, hvor hun var sekretær og han var formand. Han har oplevet Annet som meget energisk, med fint kendskab til bestyrelsesarbej-de, og har altid syntes godt om hende.

C. Debat :

Der fulgte derefter en længere debat, hvis eksempler illustrerede den uenig-hed, der havde været i den tidligere bestyrelse.

4. Fremlæggelse af indkomne forslag fra medlemmerne:

Ingen.

5. Den øvrige bestyrelses forslag til aktiviteter i det kommende år,

samt forslag til nedlæggelse af aktiviteter.

Katrine: da dette punkt vedrører den nye bestyrelses arbejde, går vi videre til pkt. 6.

6. Valg af bestyrelse. Jævnfør § 6 i vedtægterne .

Det var i første omgang ikke muligt at få tilstrækkelig med kandidater til at besætte posterne i bestyrelsen. For at få afklaret, om Annets hverv som formand var den hindrende faktor her, blev der foretaget en skriftlig afstemning blandt de 18 stemmeberettigede. Resultater heraf var, at 13 ønskede ny formand, 2 var tilfredse med den nuværende formand, 3 stemte blankt.

Herefter meddelte Annet, at hun ikke genopstillede til den nye bestyrelse.

Derefter stillede følgende kandidater op til bestyrelsen:

  • Kjeld Christensen, Sct. Georgs Gildet i Farum

  • Ilse Schødt, Musikforeningen

  • Sanne Jahn, Kulturhuset og Kunstforeningen

  • Ole Berner, Værløses historiske forening (?)

  • Kirsten Angeldorff, Fandango

  • Tom Høst, Jazzklubben

  • Troels Aaen, Gamle Selskabsdanse

  • - og som suppleanter:

  • William Jensen,

  • Bent Røder, Furesø Teater

Da der var stillet det antal kandidater op, der skulle vælges, var de alle valgt.

Katrine anbefalede, at man tilpassede de opgaver, man kastede sig over, med de menneskelige ressourcer, der var til rådighed. Endvidere ønskede hun Furesø Kommune til lykke med, at det ekstraordinære repræsentant-skabsmøde resulterede i et fuldtalligt Kulturelt Samråd.

Kirsten Angeldorff sagde tak til Annet for hendes store arbejde.

Herefter sluttede Katrine mødet af med at takke for en god aften, og at man nu skulle se fremad.

Farum, den 30. april 2012. Helle Katrine Møller

Dirigent

Erik Lundgaard

Referent